Algemene voorwaarden zwempas

1. Zwempas Sportcentrum Vliegende Vaart

 • 1.1 De klant ontvangt na inschrijven een SVV Kaart. Op de kaart worden toegangsbewijzen geplaatst.
 • 1.2 Sportcentrum Vliegende Vaart is bevoegd bij misbruik van deze kaart de klant de toegang te ontzeggen en de kaart onbruikbaar te maken en/of in te vorderen.
 • 1.3 Als op grond van de geldende locatiehuisregels de toegang op één locatie wordtontzegd, kan Sportcentrum Vliegende Vaart besluiten de toegang tot één of meerdere locaties te ontzeggen.
 • 1.4 Bij verlies of diefstal van de kaart moeten nogmaals de paskosten betaald worden voor de vervangende kaart.
 • 1.5 Sportcentrum Vliegende Vaart is gerechtigd om op ieder tijdstip identificatie van de klanten tevragen, om misbruik van de kaart te voorkomen.
 • 1.6 Jaarabonnementen en meerbadenkaarten zijn maximaal 1 jaar na uitgifte geldig. Toegangsbewijzen voor de openluchtbaden en meerlessenkaarten zijn voor een vooraf vastgestelde periode geldig. Jaarabonnementen kunnen enkel om medische redenen met minimaal één maand en maximaal twee maanden worden stopgezet. Het schriftelijk verzoek per e-mail indienen bij vliegendevaart@terneuzen.nl . Geef daarbij aan wat de reden is van het verzoek en de datum dat de kaart weer geldig gemaakt mag worden.  
 • 1.7 Toegangsbewijzen voor de openluchtbaden en meerlessenkaarten zijn voor een vooraf vastgestelde periode geldig.
 • 1.8 Op alle toegangsbewijzen wordt geen restitutie verleend.

2. Privacy

 • 2.1 Sportcentrum Vliegende Vaart neemt de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevensvan 6 juli 2000 in acht.                                                                          
 • 2.2 Sportcentrum Vliegende Vaart is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens. De persoonsgegevensworden in een ledendatabase opgenomen en verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden productenen diensten. De persoonsgegevens worden niet aan derden gegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.

3. Toegangsbewijzen (inclusief meerbaden- en meerlessenkaarten).

 • 3.1 Het toegangsbewijs moet door de klant contant, via pin of via iDEAL worden voldaan.
 • 3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Sportcentrum Vliegende Vaart is gerechtigd haar prijzen op ieder moment aan te passen in geval van prijs- en/of BTW-aanpassingen.

4. Openingstijden

 • 4.1 Sportcentrum Vliegende Vaart is bevoegd accommodaties geheel of gedeeltelijk te sluiten zonderdat daarvoor vooraf kennisgeving plaats vindt. Dit geldt ook voor algemeen erkende feestdagen en de schoolvakantie. Dit heeft geen consequenties voor de geldigheid van de toegangsbewijzen. Aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 4.2 Sportcentrum Vliegende Vaart is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een accommodatie tijdelijk of blijvend te wijzigen. Dit heeft geen consequenties voor de geldigheid van de toegangsbewijzen. Aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 4.3 Sportcentrum Vliegende Vaart is bevoegd een accommodatie gedeeltelijk of geheel te sluiten wegens onderhoudswerkzaamheden. Dit heeft geen consequenties voor de geldigheid van de toegangsbewijzen. Aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Aansprakelijkheid

 • 5.1 Iedere kaarthouder van Sportcentrum Vliegende Vaart  is verantwoordelijk voor een persoonlijk en rechtmatig gebruik van de kaart. Met de daarop aangeschafte toegangsbewijzen.
 • 5.2 Sportcentrum Vliegende Vaart is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Sportcentrum Vliegende Vaart en haar medewerkers.
 • 5.3 Sportcentrum Vliegende Vaart  is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen. De klant wordt geacht zich hiervoor te verzekeren. Klanten dienen hun waardevolle bezittingen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde kluisjes.

6. Sportcentrum Vliegende Vaart huisregels

 • 6.1 De klant is bekend met de huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig op de accommodaties en worden desgewenst verstrekt bij de balie van een accommodatie.
 • 6.2 Sportcentrum Vliegende Vaart kan de toegang altijd weigeren of ontzeggen aan personen waarvan zijn/haar gedrag daartoe aanleiding geeft.
 • 6.3 In voorkomende gevallen en zeker wanneer de huisregels daartoe aanleiding geven, wordt inbreng van de politie, gemeente of hulpdiensten gevraagd.

7. Slotbepaling

 • 7.1 Overeenkomsten tussen de klant en Sportcentrum Vliegende Vaart kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en worden gewijzigd.
 • 7.2 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.
 • 7.3 Vragen en/of opmerkingen kunnen schriftelijk worden gesteld aan Sportcentrum Vliegende Vaart, Vliegende Vaart 2, 4537 DH, Terneuzen.